Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

    Kooperatif ana sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:
    Ana sözleşme onay tarihi
    Kooperatifin unvanı ve merkezi,
    Kooperatifin amacı ve çalışma konuları
    Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
    Ortakların pay tutarı ve kooperetif sermayesinin ödenme şekli, nakti sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,
    Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
    Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
    Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
    Kooperatifin temsiline ait hükümler,
    Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
    Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.