Ücretlendirme

    Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli:Yaklaşık 400 Kelime 140,00-TL
    Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:1.476,10-TL (Tek Yetkili)
    Oda kayıt toplamı:1.116,00-TL

Islem Süresi 120 Dakika

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

    Tescil talebini içerir dilekçe
    Derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış 2 nüsha noter onaylı karar sureti (kararda işletmenin unvanı, açık adresi,  uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla  temsilcileri, temsil şekli, işletme konusu gösterilmelidir)
    Derneklerde Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı,
    Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesinin geçerli şeklinin noterce tasdikli örneği,Vakıflarda ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği
    İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı
    İşletme temsilcilerinin nüfus sureti, imza beyannameleri
    Taahhütname,
    Oda Kayıt Beyannamesi(İşletme temsilcisi tarafından imzalanmalı, temsilcinin resmi bulunmalıdır.)
    Kuruluş iştigal beyannamesi

Tüzüğün 72 ve 76.maddelerine göre sermaye tescil edilemez.Şahıslardaki gibi oda kayıt beyannamesinde gösterilmeli.