Sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının genellikle üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir.
Firmanın kapasite raporu alabilmesi için muharrik kuvvet kullanan ve üretimde çalışan kişi sayısının en az 5 kişi olması gerekmektedir.
Odalar çalışma alanlarında bulunan sınai müesseselerin kapasitelerini tesbit ederler ve belge düzenlerler
Odaların çalışma alanı içinde bulunan sınai firmalarda kapasitelerini tespit ettirmekle mükelleftirler
Faaliyete bulunan firmaların kapasite tesipitlerini yaptırmamışsa, üretimle ilgili odadan talep edecekleri, faaliyetlerini belirleyici hiçbir belge verilmez.
Kapasite Raporunun Zorunluluğu:
 

    6948 sayılı sanayi Sicil Kanunu
    5590 sayılı TOBB kanunu
    28/05/1975 tarihil R.G. de yayınlanan 7/9914 sayılı Bakanlar kurulu kararı
    İthalat ve İhracat yönetmelikleri
    560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine dair KHK ve Yönetmelikler
    Teşviklerle İlgili Tebliğler

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:
 

    Teşvik Belgesi Çıkarılması
    İthalat ve İhracat İşlemlerinde
    Resmi ve Özel İhalelere iştiraklerde
    Kredi Teminlerinde
    Ülkenin sanayi envanterinin çıkarılması çalışmalarında
    Dahilde işleme izin belgesi alımında
    KİT’lerden tahsisli mal alımında
    Sanayi sıfatı ile indirimli elektrik kullanımında vb.

Kapasite Raporu Başvurusu:
Bir firmanın kapasite raporu alabilmesi için odaya kayıt olma zorunlulğu bulunmaktadır.
Kapasite raporu başvurusu aşağıdaki belgeler doldurularak müracaat yapılır.
 

    Kapasite Talep Formu ,
    Firma yukarıdaki formları doldurmasının haricinde T. İş Bankası (Ankara) Akay şubesi (4201) 785529 nolu TOBB hesabına bu yılki kapasite raporu ücretini yatırır ve dekontu bu formlara ekleyerek Sanayi ve istatistik Servisine başvurur.
    İşyeri ile ilgili tapu veya kira kontratı
    Çalışanlarla ilgili işe giriş bildirgeleri, prim makbuzları
    Makine parkı ve kullanılan ham ve yardımcı maddelerle ilgili bilgileri taşıyan belgeler.

Kapasite Raporu Ücreti:
Bu ücret her yıl Ocak ayında değişmektedir. [Oda Ücretleri] Üretim gücünün tespiti yani iş yerinde yapılan tesbit sonucunda oda veznesine veya banka şubelerine yatırılabilir.
Yolluk ve Harcırah: Yolluk ücretleri firma işyerinin Odaya uzaklığına göre değişmektedir. Heyetin işyerine gidiş geliş ücreti firmaya aittir.
Kapasite Başvurusunun Değerlendirilmesi:
Firma başvuru formları ve diğer istenen evrakları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra odaya başvurusu aynı gün değerlendirilir. Genel sekreterlikçe tayin edilen eksperler ve istatistik ve sanayi servisi raportörü ile işyerinde inceleme yapılır.
Kapasite Kriterleri çerçevesince eksperler tarafından tespit olunan üretim gücü, oda raportörü tarafından kapasite raporu şeklinde hazırlanarak TOBB’ne nihayi onay için gönderilir. TOBB tarafından onaylanan ve odaya geri gelen kapasite raporunun bir sureti Firmaya verilir.
Kapasite Raporunun Onaylı Kopyası: (Onay Hizmetleri)
TOBB tarafından onaylanan kapasite raporunu bir adet orjinali firmaya verilir diğeri ise firmanın oda dosyasında saklanır. Firmalar çeşitli mercilere verilmek üzere onaylı kopya isteyebilirler.
Bu taktirde firma aşağıda yer alan dilekçe örneği ile müracaat etmek zorundadırlar. Onaylı kopya ücrete tabidir. (Oda ücret Tarifesi)
Kiralık Makine ve Tesisler İçin Kapasite Raporları:
Normal kapasite Raporu tespiti yöntem ve prosedürü uygulanır. Ancak aşağıda yer alan durumlar dikkate alınır.
 · Makine ve tesisatın veya tesisin kira mukavelesi bir yıldan az olmayacaktır.
 · Kira müddeti bir yıldan fazla üç yıldan az ise geçerlilik süresi kira mukavelesinin bitiş tarihi olacaktır.
 · Kira müddeti üç yıldan fazla ise kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıllık olacaktır.
 · Arazi ve/veya bina kiraylık ise bu durum kapasite raporunun geçerlilik süresini etkilemez.
Kapasite Raporunda Meydane Gelebilecek Değişiklikler

Firma Bilgileri İle İlgili Değişiklikler:
Geçerlilik süresi içerisinde İşyeri adresi, Unvan ve Nevi, sermaye vb, gibi değişikliklerde kapasite raporu iptal edilmeyip, kapasite raporu üzerinde değişiklik oda tarafından yapılıp, onay için TOBB’ne gönderilir.
Makine ve Tesisat, Mamul ve Hammmade ve Yarı Mamul İlave Edilmesi ve Kullanımlarındaki Değişiklikler:
Süresi Dolmamış Kapasite Raporlarının Makine ve tesisat bölümüne yeni makine tesisat ilave edilmesi ve/veya yine aynı şekilde mamül ve hammadde ilave edilmesi durumunda kapasite raporu iptal edilerek, yeni kapasite raporu için müracaat edilir. Kapasite raporu Normal kapasite raporu prosedürü uygulanarak yenilenecektir.