Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
Benzer konularTİCARİ İŞLETMELERDE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.

Ticari işletmeler ile ilgili tür değiştirme

 

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi

 

MADDE 134- (1) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi, tüzel kişinin şekil değiştirerek bir ticari işletme haline gelmesidir. Her ticaret şirketi, tabi olduğu sorumluluk sistemi ne olursa olsun bir ticari işletmeye dönüşebilir.

Dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır.

Dönüşen şirketin ortaklarının kişisel sorumlulukları ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında Kanunun 190 ıncı maddesi ile 194 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Kanunun 376 ncı maddesi(Sermaye kaybı,borca batık,iflas vs) kapsamında bulunan anonim şirketler ile 633 üncü maddesi (Sermaye kaybı,borca batık,iflas vs) kapsamındaki limited şirketler ile tasfiye halindeki ticaret şirketleri ticari işletmeye dönüşemezler.

 

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesinde Kanunun 180 inci ve 182 ila 190 mcı maddeleri kıyasen uygulanır.

 

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde ticari işletmeye ilişkin hususların tescili ile birlikte tür değiştiren ticaret şirketinin tüzel kişiliğinin sona erdiği hususu da tescil edilir. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır.

                                            

Tescil başvurusu ekinde aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir:

 

1-Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı.

2-Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.

3-Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu.

 

4- Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.

5-Yeni türün tesciline ilişkin gerekli diğer belgeler.

 

6-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığmın tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde ise bu tespitlere ilişkin denetçi raporu.

 

7-Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan.

 

8-Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.

 

9-Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge müdürlüğe verilir.

 

 

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi

 Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde Kanunun 182 ila 193 üncü maddeleri kıyasen uygulanır.

 

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır.

 

-Ticari işletmenin Tür değişikliği beyanı

-Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde yeni türün kuruluş belgeleri

-Tür değişikliği amacıyla ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu

 

-tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyanı

 

 

 在丰胸的问题上可能很多女性还一味的盲目选择丰胸产品,其实任何事情都是有迹可循的粉嫩公主丰胸,有些妙招或者是技巧利用一下的话就可以更快的完成丰胸方法。丰胸也是不例外的,找到正确的方法,丰胸事半功倍丰胸食物